Algemene Reisvoorwaarden van de vzw Algemene Geschillencommissie Reizen

Artikel 1 : Toepassingsgebied

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2 : Promotie en aanbod

 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de bemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
 2. De reisorganisator en/of -bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen
 3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3 : Informatie vanwege de reisorganisator en/of -bemiddelaar

De reisorganisator en/of -bemiddelaar zijn verplicht:
 1. Vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
  1. de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan, bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;
  2. informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of bijstandsverzekering.
 2. Ten laatste 7 kalenderdagen vóór de vertrekdatum, indien mogelijk:
  1. dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
  2. naam, adres, telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisorganisator en/of -bemiddelaar;
  3. voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4 : Informatie vanwege de reiziger

  De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 : Totstandkoming van het contract

 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisorganisator en/of -bemiddelaar ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
 3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen (zie ook art 4 bijzondere verkoopsvoorwaarden).

Artikel 6 : Prijs van de reis

 1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
 2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening een gevolg is van een wijziging in:
  1. de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
  2. de vervoerskosten met inbegrip van de brandstofkosten en/of
  3. de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.
 3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op  01/08/2006 gelden; daarnaast op de tarieven voor vervoer die op 01/08/2006  bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer per chartervlucht, gekend over het gemiddelde van de maand 08/2006 (zie ook art.5 bijzondere verkoopsvoorwaarden).

Artikel 7 : Betaling van de reissom

 1. Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger bij de ondertekening van de bestelbon (zie bijzondere voorwaarden) van de totale reissom als voorschot met een minimum van (zie bijzondere reisvoorwaarden).
 2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk één maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
 3. Boekt de reiziger minder dan 1 maand vóór de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8 : Overdraagbaarheid van de boeking

 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9 : Andere wijzigingen door de reiziger

  Vraagt de reiziger om een andere wijziging dan mag de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10 : Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld, waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden medegedeeld.
 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 : Verbreking door de reisorganisator vóór afreis

 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te kennen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
  1. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;
  2. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van het contract, tenzij:
  1. de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen in het contract voorziene termijn en tenminste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
  2. de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboekingen niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 : Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen uitgevoerd worden, neemt de reisorganisator alle mogelijke maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op voortzetting van de reis.
 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos te belope van het verschil.
 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger de alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrekken en in voorkomend geval de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 : Verbreking door de reiziger

  De reiziger kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.( zie ook art.4 bijzondere verkoopsvoorwaarden).

Artikel 14 : Aansprakelijkheid van de reisorganisator

 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
 2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
 5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 15 : Aansprakelijkheid van de reiziger

  De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16 : Klachtenregeling

 1. Vóór de afreis: klachten vóór het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of organisator.
 2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.Daarvoor moet hij zich -in deze volgorde- wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
 3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17 : Geschillencommissie Reizen

 1. Er ontstaat een geschil wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
 2. Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, zoals bedoeld in artikel 1 van de huidige algemene voorwaarden, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillencommissie Reizen vzw, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.
 3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.
 4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het Geschillenreglement.
 5. Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is Emile Jacmainlaan 154, 1000 Brussel.
Conform art. 36 van de reiscontractenwet is reisbureau Kriski BV door GERLING-KONZERN BELGIE nv, Tervurenlaan 273 B1 te 1150 Brussel verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.

Bijzondere Reisvoorwaarden

Artikel 1. Annulatie door de reisorganisator

Voor de georganiseerde vakanties (all-in) is het minimum aantal deelnemers 30 personen. Indien dit aantal niet bereikt wordt, kan de reis afgelast worden en zal u minstens 1 week voor het vertrek op de hoogte gebracht worden. 

Artikel 2. Wijzigingen aan het contract

Wijzigingen aan het contract door de reiziger of overdracht van het reiscontract aan een vervanger kost € 30.

Artikel 3. Annulatiekosten bij annulatie door de reiziger

 • tot 12 weken voor het vertrek : 20% van de prijs,
 • 12 tot 6 weken voor het vertrek : 50% van de prijs,
 • 6 tot 3 weken voor het vertrek : 80% van de prijs,
 • 3 tot 1 week voor het vertrek : 90% van de prijs,
 • minder dan 1 week voor het vertrek : 100% van de prijs.

Deze annulatiekost wordt vermeerderd met 75 EUR dossierkost. 

Artikel 4. Totstandkoming van het contract

(verwijzing Art.5 Algemene reisvoorwaarden)

 1. Bij telefonische verkoop of verkoop via de website wordt de bestelbon vervangen door de inhoud van de website en de schriftelijke reisbevestiging. Deze reservaties worden aanzien als een boeking in aanvraag.
 2. De boeking in aanvraag wordt slechts als definitief voor de klant wanneer de klant een schriftelijke reisbevestiging heeft ontvangen . Binnen de 7 dagen na ontvangst dient het voorschot betaald te worden.
 3. Wanneer de klant eventuele fouten en/of onvolledigheden op de reisbevestiging zou vaststellen, dient hij deze binnen de 7 dagen na ontvangst van de reisbevestiging aan het reisbureau te melden. Voor reizen die binnen één maand vóór de afreis geboekt worden, moeten eventuele fouten en onvolledigheden gemeld worden binnen de 48 uur.
 4. Vraagt de klant nog wijzigingen aan nadat de reisbevestiging werd opgemaakt, dan zal € 30,00 dossierkosten worden aangerekend.

Artikel 5. Prijs van de reis

(verwijzing. Art.6 Algemene reisvoorwaarden)

De prijzen via de telefoon gecommuniceerd zijn onder voorbehoud van mogelijke fouten. De exacte prijs wordt medegedeeld op de reisbevestiging. Na het boeken van de reis zijn prijsverhogingen mogelijk op: brandstofprijzen, skipasprijzen, verblijfstaksen en wisselkoersen. In geval van wijziging wordt de aangepaste reisbevestiging opgemaakt ten laatste 20 dagen voor het begin van de pakketreis. Bedraagt de verhoging meer dan 8% van de totale reissom, heeft de reiziger het recht om de reis te annuleren zonder opzegvergoeding. 

Artikel 6. Kortingen en supplementen en extra’s

1. De kortingen en supplementen staan omschreven op de website en gelden per persoon, per reis. 

2. Kortingen en supplementen worden verrekend op de basisprijs (per persoon) van de reis.

3. Voor onze bagageservice naar de skibestemming boeken we dit steeds onder voorbehoud van praktische uitvoering. Indien we bij vertrek bagage niet kunnen meenemen voorzien we terugbetaling van onze service. 

Onder toegelaten bagage verstaan we: reiskoffer, max 23kg – afmetingen maximum 158 cm (som L+B+H). Oversized bagage (+158 cm) nemen we niet mee. Losse stukken bagage nemen we niet mee (slee, skihelm, …). Als 1 stuk bagage wordt gezien 1 koffer of 1 tas. Wanneer je helmen in afzonderlijke tas inpakt wordt extra stuk bagage aangerekend. 

Artikel 7. Deelname aan groepsactiviteiten

 1. Deelname aan skilessen, skibegeleiding en kinderanimatie is een vrije keuze. Bij niet deelname is er geen terugbetaling.
 2. Kriski is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen en dit zowel tijdens of buiten de skilessen, skibegeleiding en/of kinderanimatie.  


Artikel 8. Insolventie – verzekering financieel onvermogen

Kriski BV is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen, welke tussenkomt bij financieel onvermogen van de reisorganisator of -bemiddelaar.

Meer info kan je vinden op de website Garantiefonds Reizen: http://www.gfg.be

Factuurvoorwaarden

Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van de schuldeiser, op hun datum, netto, contant en zonder korting. Iedere vertraging in betaling brengt voor de klant de verplichting mee, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een conventionele verwijlinterest van 12 % per jaar. De interest wordt berekend van maand tot maand, terwijl elke begonnen maand telt voor een volledige maand.

In geval van ongerechtvaardigde niet-betaling op de vervaldag van de voorschot of factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een conventioneel vastgelegde schadevergoeding verschuldigd zijn van 15 % op het verschuldigd bedrag, met een minimum van 62 Euro. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur enkel in hoofdsom wordt betaald.

Bij facturatie zullen de productlijnen gesplitst worden in hotel, vervoer en/of skipas, dit om de juiste BTW te kunnen toepassen.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf is bevoegd en het Belgisch rechtis steeds van toepassing. Enkel de Geschillencommissie Reizen en de rechtbank van België zijn bevoegd.

Annuleringsverzekering

Bij je boeking kan je een annuleringsverzekering bijboeken aan 40 EUR per persoon voor onze standaard groepsreizen. Annuleringsverzekering dient ten laatste een week na opmaak van de reisbevestiging geboekt worden. Voor reizen op maat kan een polis afgesloten worden via VAB reisverzekeringen.  

Wat is gewaarborgd: terugbetaling van annuleringskosten van je geboekte reis.

De waarborg vergoedt de annuleringskosten omwille van volgende redenen:

1. Overlijden, ziekte, ongeval van de verzekerden en familie tot de 2e graad

2. Dringende medische behandeling van de verzekerden en familie tot de 2e graad

3. Ontslag om economische redenen van de verzekerden

3. Herexamen van de verzekerden

4. Echtscheiding van de verzekerden

5. Ernstige materiële schade aan de onroerende goederen van of gehuurd door de verzekerden binnen de maand vóór vertrek

6. Diefstal of immobilisatie van het voertuig omwille van ongeval of brand binnen de 48 uur van vertrek

7. Oproeping van de verzekerde als jurylid voor de rechtbank binnen de periode van de geboekte reis; voor adoptie van een kind; voor een orgaantransplantatie.

Dossierkosten ten gevolge van de annulering, 75 EUR, worden niet terugbetaald. In geval van ongeval of ziekte wordt een medisch attest van de behandelde arts vereist.